تادانه

درباره‌ قلعه‌هاي‌ اسماعيليه‌ و ياران‌ حسن‌ صباح‌ در سلسله‌ جبال‌ البرز تاكنون‌ تحقيقات‌ بسياري‌ انجام شده ‌ كه‌ از جمله‌ آنها مي‌توان‌ به‌ اين دو كتاب اشاره‌ كرد
قلاع‌ اسماعيليه‌ در رشته‌ كوه‌هاي‌ البرز ، دكتر منوچهر ستوده‌ ، انتشارات‌ طهوري‌ ، سال‌ 1362
قلاع‌ حشاشين ، پيترويلي‌ ، حواشي‌ و ترجمه‌: علي‌ محمد ساكي‌، انتشارات‌ علمي‌، بهار 1368
با اين‌ حال‌ قلعه‌هاي بسياري‌ از ديد محققان‌ ارجمند پنهان‌ مانده‌ است‌. از ميان‌ اين‌ قلعه‌ها كه‌ همچنان‌ به‌ دلايل‌ خاصي‌ كه‌ ذكر خواهد شد از گزند حوادث‌ سالم‌ مانده‌، قلعه‌ اُسكول‌ سر در روستاي‌ ميلك‌ ِ رودبار شهرستان‌ يا رودبار محمد زمان‌ خاني‌ است
اسكول‌ + سر: سرِ اسكول‌؛ اضافه‌ مقلوب‌
در گويش‌ تاتي‌ به‌ غار، اسكول، به ضم‌ الف‌ و كاف‌ مي‌گويند. بد نيست در اين باره نگاهي‌ به‌ كتاب‌ تاريخ‌ اجتماعي‌ ايران‌ نوشته‌ مرتضي‌ راوندي‌ نيز بيندازيم‌: ايران‌ در هزاره‌ 5 قبل‌ از ميلاد. در اين‌ عهد انسان‌ هنوز با ساختن‌ خانه‌ آشنايي‌ نداشت‌ و در زير آلونك‌ها بسر مي‌برد. وجود غارهاي‌ متعدد در ايران‌ با تحقيقات‌ انجام‌ شده‌، زندگي‌ انسان‌ اين‌ ادوار را مشخا ساخته‌ است‌. غار اسكول‌در ارتفاعات‌ جنوب‌ شهرك‌ طالقان‌ حاكي‌ از اين‌ واقعيت‌ است‌
اما قلعه‌ اسكول‌ سر، در روستاي‌ ميلك
‌ اين‌ بنا ‌ با استفاده‌ از خشت‌ و سنگ‌ و ساروج‌ بر روي‌ يك‌ ديواره‌ سنگي‌ به‌ ارتفاع‌ 5 متر واقع‌ شده‌، خود در واقع‌ دهانه‌ غاري‌ است‌ كه‌ ميلكي‌ها اعتقاد دارند مي‌توان‌ از آنجا رفت‌ و چند كوه‌ بعدتر بيرون‌ آمد. در پايين‌ اين‌ قلعه‌ نيز غار سنگي‌ بزرگي‌ وجود دارد كه‌ حالا آغل‌ گوسفندان‌ در فصل‌ چرا است‌. از آنجا كه‌ اين‌ قلعه‌ بر فراز اين‌ ديواره‌ سنگي‌ چند متري‌ و غيرقابل‌ صعود قرار دارد و پيشاني‌ كوه‌ نيز به‌ علت‌ پيش‌آمدگي‌، آسيبي‌ حتي‌ جزيي‌ به‌ اين‌ اثر تاريخي‌ وارد نيامده‌ است‌. با اين‌ همه‌ جز چند سال‌ قبل‌ كه‌ اشاره‌يي‌ به‌ آن‌ در آمارنامه‌هاي‌ مركز آمار ايران‌ شده‌، نامي‌ از اين‌ قلعه‌ در هيچ‌جا‌ رؤبت‌ نشده‌ است
دوست محققي مي گفت بسياري از محققان گردن فراز و بزرگوار و صاحبنام وقتي براي تحقيق و پژوهش روانه مناطقي كوهستاني و صعب العبور و غيرقابل دسترس مي رفتند تنها مسيري را دنبال مي كردند كه الاغ شان مي رفت و براي همين تنها قلعه ها و آثار باستاني كناره رود شاهرود كه روستاهاي رودبار الموت و رودبار شهرستان بر كوه هاي آن قرار دارد از نگاه تيز بين اساتيد دور مانده است

اُسكول‌ سر؛ قلعه‌يي‌ ناشناخته‌ از قلاع‌ اسماعيليه‌

قلعه اسكول سر
1385/01/25
عكس: يوسف

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment