تادانه

ساينا عليخاني 3 سال و هشت ماهه از تهران

اين روزها روزهاي خوش خوشان من و ايرنا است، چون كه ساينا هم برايمان آواز مي خواند و هم نقاشي مي كند. خودش را كشيده بود. براي خودش سينه و ناف هم گذاشته بود. پرسيديم اين كيه؟ گفت: من. گفتيم : چرا پس اين جوري لخت هستي؟ گفت: آخه توي حموم هستم

يار دبستاني را هم از پسرخاله اش ياد گرفته و مدام ازش مي خواهيم بخواند

واقعا كه بچه ها دنياي بسيار زيبا و تخيلي دارند و چقدر داستان مي شود نوشت براساس حرف هايشان


من و ساينا و ايرنا به روايت ساينا

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment