تادانه

شش روز پيش اين خبر را خوانده بودم اما زياد جدي نگرفته بودم تا اين كه آخر هفته كه طبق معمول براي سر زدن به پدر و مادرم به قزوين رفتم، متوجه شدم كه جماعت بدجوري قضيه را جدي گرفته اند. كدام قضيه؟ قضيه جهاني شدن قزوين را
شش روز پيش اينجا خوانده بودم جهاني‌شدن قزوين در سازمان ملل پذيرفته شد. بعد هم رفته بودم جايي كه دوستان مطلع با اظهار خرسندي داشتند از برنامه ريزي هايي در اين باره صحبت مي كردند. من هم گفتم خوشحالم اين اتفاق دارد مي افتد اما اخر هر چيزي بايد زمينه چيني ها داشته باشد يا نه. چطور مي توان جايي را جهاني كرد كه هنوز منطقه اي هم نشده است. براي چه منظور بايد اين كار را كرد. دوستي گفت باز تو چرند گفتي؟ به جاي اين كه آستين هات رو بالا بزني و بيايي يه گوشه اش را بگيري و ... گفتم منظورت اينه كه بخور بخوره؟ گفت نمي فهمي
پنجشنبه و جمعه را قزوين بوديم. قبل از اين كه برويم خانه پدرم به ايرنا گفتم اول برويم فندق بخريم بعد. باور كنيد از ورودي شهر تا برويم بازار ... آنقدر توي ترافيك مانديم كه دست آخر خورديم به وقت افطار و تعطيلي بازار و ... به ايرنا گفتم يعني مگه مي شه چنين جاي مسخره اي رو جهاني كرد. خيابوناي اينجا براي چاروادارها ساخته شده نه اين همه ماشين. بعد هم مي خوان با اين خبر مسخره جهاني شدن قزوين‘ مردم جهان رو بكشن اينجا ؟ كه چي؟
قبلا يعني ده يازده سال قبل - وقتي ما داشتيم براي كنكور مي خوانديم - و همچنين بيست سال قبل - وقتي ما بچه بوديم، البته آن هايي كه ذهن سالمي ندارن بخوان كودك - اون موقع قزوين به چهار بخش تقسيم مي شد در نگاه كلي. بخش اول كه جنوب و جنوب غربي را شامل مي شد و قزويني هاي اصيل ساكن اونجا بودن. محله راه ري، دباغان، مولوي، آبگوشت محله، امامزاده حسين و ... منطقه دوم منطقه مركزي و شرقي شهر بود كه خيابان خيام نشان دهنده مردم اون مناطق بود. آدم هاي پولدار در اين مناطق ساكن بودند. در منطقه سوم بيشتر آدم هاي فرهنگي و نظامي ساكن بودند. در مناطقي مثل پادگان و يخچال و دانشگاه. چهارمين منطقه هم منطقه اي بود كه آدم هايي مثل خانواده ما اونجا بودن. يك سري آدم مهاجر و زير خط فقر و روستايي. اغلب هم از رشت و الموت و طارم بودند
اين كه گفتم ده بيست سال قبل قزوين اين طوري بود دليلش اينه كه حالا قزوين جدا از داشتن اين مناطق، دو برابر شده و بخش شمالي شهر را آپارتمان هاي شركت ها و سازمان ها و كارخانه هاي شهر صنعتي البرز و ... شاخص كرده
نمي دانم كدام بخش قزوين جهاني شده اما به گمان من اگر اين موضوع صحت داشته باشه بزرگترين پوزخند سال هست ولي باز هم بگويم خوش به حال اون هايي كه به جهاني شدن نزديك ترند
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment