تادانه

كيجه مي‌پيش نَنَيش ماه رمضانه
چشمم چشمت وينه روزه حرامه

منه مولت بدين ماه روزه سرشو
نامزد بازيه كنم تي نفس درشو

كيجه قدبلند من نوكر تو
چند سال خدمت كنم بر مادر تو

چند سال خدمت كنم، چيزي نگيرم
مواجب‌هاي من دور سر تو
***
گل افروز ملکی - روستای پیچ بن / رودبار و الموت
***
ترجمه به فارسي
دختر پيش من ننشين چون ماه رمضانه
چشمم چشممت را مي بينه روزه ام باطل مي شود
به من مهلت بده ماه رمضان تمام بشود
آن وقت چنان با تو نامزد بازي بكنم كه نفست در برود
دختر قد بلند من نوكر تو هستم
چند سال به مادرت خدمت مي كنم
چند سال خدمت مي كنم و چيزي نمي گيرم
مواجب من هم فداي سر تو
***
به نقل از كتاب قصه هاي مردم رودبار و الموت / كتاب اول: الموت پايين

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment