تادانه

گفتگو با ادبيات، برنامه ای از شبکه فرهنگ راديو
يکشنبه، دوشنبه و سه شنبه
ساعت ۹:۳۰ شب - موج اف ام - فرکانس ۵/۱۰۶
گفتگوی اين هفته با يوسف عليخانی

مدت ها بود محسن حکيم معانی زنگ می زد و می گفت که گفتگو کنم با او برای راديو و هر بار من يک چيزی می گفتم. شايد هم بخاطر کينه ای بود در رد گزينش در استخدام در تلويزيون. اما اين بار قبول کردم و روز دوشنبه با آژانسی که دنبالم فرستاد راهی شدم به طرف جام جم و ساختمان راديو.
حکيم معانی و خانمی به نام روحبش بگمانم، در سه برنامه نيم ساعته با من گفتگو کردند که قرار است از امشب ( يکشنبه ، دو شنبه و سه شنبه ) ساعت ۹ و نيم شب در موج اف ام،‌ فرکانس ۱۰۶ تا ۱۰۷ پخش شود.
امشب درباره نسل سوم و عزيز ونگار حرف می زنم و چون زمان ضبط اين برنامه نمی دانستم اين زمان چطور تمام می شود خيلی از حرف ها ناگفته ماند.
فرداشب درباره سفارش نويسی يا به عبارتی زندگينامه نويسی گفتگو می کنيم - محور اين گفتگو هم چهار کتاب ابن بطوطه، صائب تبريزی، حسن صباح و مرحوم ابوترابی است. پس از اين بحث نيز گفتگو با صحبت درباره مجموعه داستان قدم بخير مادربزرگ من بود ادامه پيدا می کند.
پس فرداشب هم ادامه نقد قدم بخير... است و صحبتی نيمه مفصل و شايد برای دوستان هم نسل من تکراری درباره نسل جديد نويسندگان.
خوشبختانه چون حکيم معانی با کارهايم آشنا بود سوال های خوبی طرح کرده بود و اين گفتگو را خودم دوست داشتم. ديشب هم خيلی سعی کردم ضبط را درست کنم تا اين برنامه را ضبط کنم،‌ اما نتوانستم درستش کنم و حالا فقط شايد خودم بشنومش. شما اگر شنيديد و ضبط کرديد يک نسخه هم به من بدهيد.
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment