تادانه

سفر به بناب

تازه از سفر برگشته ام. بعد از هفتصد کيلومتر رانندگی نشستن پشت اين مونيتور و نوشتن هم حالی ديگری دارد.

سفری بسيار جالب و عجيب بود. چهارشنبه رفتم بناب تا ايرنا و ساينا را بياورم. ساعت يک بعدازظهر راه افتادم و يازده و نيم شب رسيدم.

حوصله اش باشد می نويسم که چه ها به سرم آمد تا رسيدم بناب. فعلا

Labels: ,

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment