تادانه

انواع ترجمه و رفتن من به روزنامه جام جم
خوشحالم که اين امکان عربی در روزنامه برايم پيش آمده و دوباره دارم کاری را که دوست دارم انجام می دهم .

اين روزها کنار ترجمه کردن روزی يکی دو نامه برای نويسنده ها و شاعران و هنرمندان عرب می فرستم که تا به حال چند نفری به من جواب داده اند و مصاحبه يکی هم آماده شده است برای چاپ.

ترجمه چند شکل دارد که شايد خيلی ها به محض شنيدن اينکه فلانی مترجم است اين انتظار برايشان پيش می آيد که همه فن حريف باشد حال آنکه ترجمه چند شکل دارد بويژه برای ما که زبان بيگانه را در ايران آموخته ايم.

انواع ترجمه:
۱- ترجمه نوشتاری
۲- ترجمه شنيداری
۳- گفتاری
۴- نوشتن به زبان مقصد

در نوع اول شايد همه به راحتی بتوانيم که مثلا فلان متن و کتاب و روزنامه را بخوانيم يا ترجمه کنيم.

نوع دوم گونه ای بود که من چهار سال با آن مشغول بودم و تلويزيون های عربی را ترجمه می کردم

نوع سوم اغلب در کشور مقصد ممکن است و يا در همين اينجا و به شرط ديالوگ با کسی که هم زبان شماست.

نوع چهارم هم گونه ای است که شايد با کمی تمرين ممکن بشود.

..................
من سه نوع اول و دوم و چهارم را تجربه کرده ام اما کمتر با کسی ديالوگ کرده ام و جز سفری که به سوريه رفته بودم برای پوشش مراسم بزرگداشت جشن تصحيح هرگز اين امکان استفاده از زبان گفتاری برايم پيش نيامده و مدتهاست به دنبال خانم يا آقايی که عرب باشد و بخواهد فارسی ياد بگيرد می گردم تا او از من فارسی ياد بگيرد و من با او به عربی حرف بزنم تا آنچه اين سالها آموخته ام فراموشم نشود.

Labels:

youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment