تادانه

از سر دلتنگی
هميشه توی اين سالهای ترجمه کردن از عربی به فارسی فحش ها شنيده و طعنه ها خورده ام که عربی؟! عرب ؟! مگه عرب ها هم ادبيات دارند ؟ مگه عرب هم می تونه با فرهنگ باشه؟ مگه ؟؟؟؟؟؟؟؟

هميشه هم عصبانی شده ام سعی کرده ام جواب بدهم نشده... بعد سعی کرده ام با ترجمه اخبار و گفتگوها و گزارش های فرهنگی جواب بدهم ... چهار سال با مونيتور تلويزيون های الجزيره و ابوظبی و شارقه و ال بی سی و ام بی سی و مصر و .... حالا هم با مونيتور کردن روزنامه ها و سايت های اينترنتی عربی.... انصافا بعد از انتخاب که با لذت کار کردم و دستم هميشه باز بوده در جام جم به راحتی دارم کارم را انجام می دهم و لذت می برم .

اين ها را ننوشتم که نوشته باشم که چه نوشته ام و .... از صبح به تعداد انگشتان دو دست به سفارت خانه های عربی موجود در تهران تماس گرفته ام که شايد بروشوری کاتالوگی چيزی درباره کتابخانه های ملی و مرکزی و موزه های هنر معاصرشان بگيرم اما همه نه ی گنده ای جواب می دادند و اينکه اگر خيلی اصرار داريد درخواست کتبی بدهيد به سفارت تا بگوييم از لبنان بياورند از سوريه بياورند از سودان بياورند و .....

با خودم فکر می کردم که اگر با يکی از سفارتخانه های کشورهای اروپايی و غربی هم تماس می گرفتم چنين جوابی می شنيدم يا اينکه مسوولی برای اينکار داشتند وبا استقبال به من جواب می دادند و تشکر هم می کردند که....

العولمه يا به قول ما ايرانی ها جهانی شدن و جهانی سازی دارد نابودمان می کند و فرهنگ بومی و منطقه ای و محلی مان دارد فراموش می شود ....

آقا همه اش کشک است...

راستی به نظر شما رايزنی های فرهنگی و سفارتخانه های ايران در کشورهای ديگر چکار می کنند؟
youssef.alikhani[at]yahoo[dot]Com
0 Comments:

Post a Comment